Pasjansgry.pl
Zakładka

Polityka prywatności

Ten dokument został zaktualizowany 24 maja 2023 roku

Angielska wersja tej polityki (solitairebliss.com/privacy-policy) będzie obowiązywać i powinna stanowić odniesienie w przypadku konfliktu między tym tłumaczeniem a wersją angielską.
Niniejsze tłumaczenie jest udostępniane dla Twojej wygody i nie ma na celu zmiany treści naszych zasad.

Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do jej ochrony poprzez przestrzeganie niniejszej polityki prywatności („Polityka”). Niniejsza Polityka opisuje rodzaje informacji, które możemy gromadzić od Ciebie lub które możesz udostępniać („Dane osobowe”) na stronie pasjansgry.pl („Strona” lub „Serwis”) oraz wszelkie powiązane z nią produkty i usługi (łącznie „Usługi”), a także nasze praktyki gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania tych Danych Osobowych. Opisuje również dostępne opcje dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych oraz sposób, w jaki możesz uzyskać do nich dostęp i je aktualizować.

Niniejsza Polityka jest prawnie wiążącą umową między Tobą („Użytkownik”, „Ty” lub „Twój”) a Mongoose Net Ltd. („Mongoose Net Ltd.”, „my”, „nas” lub „nasz”). Jeśli zawierasz tę umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takiego podmiotu niniejszą umową, w którym to przypadku terminy „Użytkownik”, „Ty” lub „Twój” odnoszą się do takiego podmiotu. Jeśli nie masz takiego upoważnienia lub jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy, nie możesz jej zaakceptować i nie możesz uzyskiwać dostępu do Strony i Usług ani z nich korzystać. Uzyskując dostęp i korzystając ze Strony i Usług, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej Polityki. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk firm, których nie posiadamy ani nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani którymi nie zarządzamy.

Automatyczne zbieranie informacji

Kiedy otwierasz Stronę, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę. Dane te mogą obejmować informacje, takie jak adres IP urządzenia, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe lub strona internetowa, którą odwiedzałeś przed przejściem do Strony i Usług, strony Serwisu i Usług, które odwiedzasz, czas spędzony na tych stronach, informacje wyszukiwane na Stronie, czasy i daty dostępu oraz inne statystyki.

Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć oraz ustalenia informacji statystycznych dotyczących korzystania i ruchu w Serwisie i Usługach. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego Użytkownika systemu.

Zbieranie danych osobowych

Możesz uzyskiwać dostęp do Strony i Usług i korzystać z nich bez informowania nas, kim jesteś, ani ujawniania jakichkolwiek informacji, dzięki którym ktoś mógłby Cię zidentyfikować jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak chcesz skorzystać z niektórych funkcji oferowanych w Serwisie, możesz zostać poproszony o podanie pewnych Danych Osobowych (na przykład imienia i nazwiska oraz adresu e-mail).

Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które świadomie nam przekazujesz podczas tworzenia konta lub wypełniania jakichkolwiek formularzy w Serwisie. W razie potrzeby informacje te mogą obejmować:

  • Szczegóły konta (takie jak nazwa użytkownika, unikalne ID użytkownika, hasło, itp.)
  • Informacje kontaktowe (takie jak adres e-email, numer telefonu, itp.)

Możesz zrezygnować z udostępniania nam swoich danych osobowych, ale wtedy możesz nie być w stanie skorzystać z niektórych funkcji Strony. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, mogą się z nami skontaktować.

Prywatność dzieci

Nie zbieramy świadomie żadnych Danych Osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli masz mniej niż 13 lat, prosimy nie przesyłać żadnych Danych Osobowych za pośrednictwem Strony i Usług. Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało nam Dane osobowe za pośrednictwem Strony i Usług, skontaktuj się z nami, aby poprosić o usunięcie Danych osobowych tego dziecka z naszych Usług.

Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci oraz do pomocy w egzekwowaniu niniejszej Polityki poprzez instruowanie dzieci, aby nigdy nie podawały Danych osobowych za pośrednictwem Strony i Usług bez ich zgody. Prosimy również, aby wszyscy rodzice i opiekunowie prawni nadzorujący opiekę nad dziećmi podjęli niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia, że ich dzieci zostały poinstruowane, aby nigdy nie podawały danych osobowych w Internecie bez ich zgody.

Wykorzystanie i przetwarzanie zebranych informacji

Podczas przetwarzania Danych Osobowych działamy jako administrator danych i podmiot przetwarzający dane w rozumieniu RODO, chyba że zawarliśmy z Tobą umowę o przetwarzaniu danych, w którym to przypadku Ty byłbyś administratorem danych, a my bylibyśmy podmiotem przetwarzającym dane.

Nasza rola może się również różnić w zależności od konkretnej sytuacji związanej z Danymi osobowymi. Działamy w charakterze administratora danych, gdy prosimy Cię o podanie Danych Osobowych, które są niezbędne do zapewnienia Ci dostępu i korzystania z Serwisu i Usług. W takich przypadkach jesteśmy administratorem danych, ponieważ to my ustalamy cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych oraz wypełniamy obowiązki administratorów danych określone w RODO.

Występujemy w charakterze podmiotu przetwarzającego dane w sytuacjach, gdy przekazujesz Dane Osobowe za pośrednictwem Strony i Usług. Nie posiadamy, nie kontrolujemy ani nie podejmujemy decyzji dotyczących przesłanych Danych Osobowych, a takie Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie zgodnie z Twoimi instrukcjami. W takich przypadkach Użytkownik przekazujący Dane Osobowe pełni rolę administratora danych w rozumieniu RODO.

Aby udostępnić Ci Stronę i Usługi lub spełnić obowiązek prawny, możemy być zmuszeni do zebrania i wykorzystania pewnych Danych Osobowych. Jeśli nie podasz wymaganych przez nas informacji, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci żądanych produktów lub usług. Wszelkie informacje, które zbieramy od Ciebie, mogą być wykorzystywane do następujących celów:

  • Tworzenia i zarządzenia kontem użytkownika
  • Poprawy doświadczeń użytkownika
  • Reakcji na żądania prawne i zapobieganiu szkodom
  • Prowadzenia i obsługi Strony i Usług

Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych zależy od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcje z Serwisem i Usługami, gdzie się znajdujesz na świecie i czy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji: (i) wyraziłeś zgodę na jeden lub więcej określonych celów; nie dotyczy to jednak przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów lub europejskim przepisom o ochronie danych; (ii) podanie informacji jest niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy i/lub jakichkolwiek jej zobowiązań przedumownych; (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Tobie; (iv) przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej; (v) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. Możemy również łączyć lub agregować niektóre Twoje dane osobowe, aby lepiej Ci służyć oraz ulepszać i aktualizować naszą Stronę i Usługi.

Opieramy się na zgodzie użytkownika i naszych własnych uzasadnionych interesach jako podstawach prawnych określonych w RODO, na podstawie których gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Należy pamiętać, że w ramach niektórych przepisów możemy mieć prawo do przetwarzania informacji, dopóki nie sprzeciwisz się takiemu przetwarzaniu poprzez rezygnację, bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej z powyższych podstaw prawnych. W każdym przypadku chętnie wyjaśnimy konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Ujawnianie informacji

W zależności od żądanych Usług lub jeśli jest to konieczne do sfinalizowania dowolnej transakcji lub świadczenia dowolnej Usługi, o którą prosiłeś, możemy udostępniać Twoje dane naszym zaufanym spółkom zależnym i partnerom joint venture, podmiotom stowarzyszonym, zakontraktowanym firmom i usługodawcom (łącznie „Dostawcy usług”) polegamy na pomocy w działaniu Strony i Usług dostępnych dla Ciebie i których polityka prywatności jest zgodna z naszą lub którzy zgadzają się przestrzegać naszych zasad w odniesieniu do Danych Osobowych. Nie będziemy udostępniać żadnych informacji niepowiązanym stronom trzecim.

Dostawcy usług nie są upoważnieni do wykorzystywania ani ujawniania twoich informacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych. Dostawcy usług otrzymują informacje, których potrzebują wyłącznie w celu wykonywania wyznaczonych im funkcji, a my nie upoważniamy ich do wykorzystywania ani ujawniania jakichkolwiek dostarczonych informacji do ich własnych celów marketingowych lub innych. Będziemy udostępniać i ujawniać Twoje dane wyłącznie następującym kategoriom Usługodawców:

  • Sieciom reklamowym
  • Serwisom analizy danych
  • Serwisom uwierzytelniania użytkowników

Możemy również ujawnić wszelkie dane osobowe, które zbieramy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, na przykład w celu zastosowania się do wezwania sądowego lub podobnego procesu prawnego, oraz gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, prowadzić dochodzenie w sprawie oszustwa lub odpowiadać na żądanie rządu.

W przypadku, gdy przechodzimy transformację biznesową, taką jak fuzja lub przejęcie przez inną firmę lub sprzedaż całości lub części jej aktywów, Twoje konto użytkownika i Twoje dane osobowe prawdopodobnie znajdą się wśród przeniesionych aktywów.

Przechowywanie informacji

Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje Dane Osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, tak długo jak Twoje konto użytkownika pozostaje aktywne, w celu egzekwowania naszych umów, rozstrzygania sporów, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

Możemy wykorzystywać wszelkie zagregowane dane pochodzące z Twoich Danych Osobowych lub zawierające je po ich aktualizacji lub usunięciu, ale nie w sposób, który umożliwiłby Twoją identyfikację osobistą. Po wygaśnięciu okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Przekazywanie informacji

W zależności od Twojej lokalizacji transfery danych mogą wiązać się z przesyłaniem i przechowywaniem Twoich informacji w kraju innym niż Twój własny, w tym w USA. Przekazanie Twoich Danych Osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej nastąpi tylko wtedy, gdy wyrazisz na to wyraźną zgodę lub w przypadkach przewidzianych przez RODO i będzie przetwarzane w Twoim interesie.

Masz prawo dowiedzieć się o podstawach prawnych przekazywania informacji do kraju spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takiej jak ONZ, oraz o środkach bezpieczeństwa podjętych przez nas w celu ochrony Twoich informacji. Jeśli takie przekazanie ma miejsce, możesz dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje niniejszej Polityki lub zapytać nas, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

Prawa do ochrony danych w ramach RODO

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), masz określone prawa do ochrony danych, a my staramy się podjąć rozsądne kroki, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe na Twój temat przechowujemy i jeśli chcesz, aby zostały usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami. W pewnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

(i) Masz prawo do wycofania zgody, jeżeli wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych jest zgoda, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem.

(ii) Masz prawo dowiedzieć się, czy Twoje Dane Osobowe są przez nas przetwarzane, uzyskać ujawnienie dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz otrzymać kopię Twoich Danych Osobowych w trakcie przetwarzania.

(iii) Masz prawo zweryfikować poprawność swoich danych oraz poprosić o ich aktualizację lub poprawienie. Masz również prawo zażądać od nas uzupełnienia danych osobowych, które uważasz za niekompletne.

(iv) Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania powierzonej nam władzy publicznej lub w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając przyczynę związaną z Twoją szczególną sytuacją uzasadniającą sprzeciw. Musisz jednak wiedzieć, że jeśli Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, możesz w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy przetwarzamy dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, możesz zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszej Polityki.

(v) W pewnych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Okoliczności te obejmują: kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych i musimy zweryfikować ich dokładność; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu swoich Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; sprzeciwiłeś się przetwarzaniu w oczekiwaniu na weryfikację, czy nasze uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Twoich uzasadnionych podstaw. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie Dane Osobowe zostaną odpowiednio oznaczone i, z wyjątkiem przechowywania, będą przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub osoby prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny.

(vi) W pewnych okolicznościach masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych. Okoliczności te obejmują: dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone; cofniesz zgodę na przetwarzanie na podstawie zgody; sprzeciwiasz się przetwarzaniu na podstawie określonych przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych; przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego; a dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyłączenia prawa do usunięcia danych, na przykład gdy przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; w celu wypełnienia obowiązku prawnego; lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

(vii) Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że taka transmisja nie narusza praw i wolności innych osób.

(viii) Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku swojej skargi bezpośrednio u nas, masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, umowy, której jesteś częścią, lub zobowiązań przedumownych.

Prawa do prywatności w Kalifornii

Użytkownikom mieszkającym w Kalifornii przyznaje się pewne dodatkowe prawa w odniesieniu do ich danych osobowych na mocy Ustawy o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii („CCPA”). Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, ta sekcja dotyczy Ciebie.

Oprócz praw wyjaśnionych w niniejszej Polityce, mieszkańcy Kalifornii, którzy przekazują Dane Osobowe zgodnie z ustawą w celu uzyskania Usług do użytku osobistego, rodzinnego lub domowego, są uprawnieni do żądania i uzyskiwania od nas raz w roku kalendarzowym informacji o kategoriach i szczegółach danych osobowych, które zebraliśmy i ujawniliśmy.

Ponadto mieszkańcy Kalifornii mają prawo zażądać usunięcia swoich Danych osobowych lub zrezygnować ze sprzedaży swoich Danych osobowych, co może obejmować sprzedaż, ujawnienie lub przekazanie Danych osobowych innej firmie lub stronie trzeciej w zamian za pieniądze lub inne cenne wynagrodzenie. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować. Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz ze swoich praw wynikających z CCPA.

Jak korzystać ze swoich praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z Twoich praw możesz kierować do nas za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Twoja prośba musi zawierać wystarczające informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś osobą, za którą się podajesz, lub czy jesteś upoważnionym przedstawicielem takiej osoby. Jeśli otrzymamy Twoją prośbę od upoważnionego przedstawiciela, możemy zażądać dowodu, że dostarczyłeś takiemu upoważnionemu przedstawicielowi pełnomocnictwo lub że upoważniony przedstawiciel w inny sposób ma ważne pisemne upoważnienie do składania żądań w Twoim imieniu.

Musisz podać wystarczające szczegóły, abyśmy mogli właściwie zrozumieć prośbę i odpowiedzieć na nią. Nie możemy odpowiedzieć na Twoją prośbę ani udostępnić Ci Danych Osobowych, chyba że najpierw zweryfikujemy Twoją tożsamość lub uprawnienia do złożenia takiego wniosku i potwierdzimy, że Dane Osobowe dotyczą Ciebie.

Pliki cookie

Nasza Strona i Usługi wykorzystują pliki „cookie”, aby pomóc spersonalizować korzystanie z Internetu. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów do komputera. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer sieciowy w domenie, która wysłała do niego plik cookie. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji Strony i Usług.

Możemy wykorzystywać pliki cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i personalizacji, obsługi Strony i Usług oraz do celów statystycznych. Więcej informacji na temat gromadzonych przez nas plików cookie i ich celu można znaleźć w naszej polityce plików cookie. Pamiętaj, że masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie, ale możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby odrzucała pliki cookie, jeśli wolisz.

Analityka danych

Nasza Strona i Usługi mogą korzystać z narzędzi analitycznych innych firm, które wykorzystują pliki cookie, sygnały nawigacyjne lub inne podobne technologie gromadzenia informacji w celu zbierania standardowych informacji o aktywności w Internecie i użytkowaniu. Zebrane informacje są wykorzystywane do tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności Użytkowników, takich jak to, jak często Użytkownicy odwiedzają naszą Stronę i Usługi, jakie strony odwiedzają i jak długo itp. Wykorzystujemy informacje uzyskane z tych narzędzi analitycznych do monitorowania wydajności i ulepszania naszej Strony i Usług. Nie używamy narzędzi analitycznych stron trzecich do śledzenia lub gromadzenia jakichkolwiek danych osobowych naszych Użytkowników i nie będziemy kojarzyć żadnych informacji zebranych z raportów statystycznych z żadnym indywidualnym Użytkownikiem.

Sygnały Nie Śledź

Niektóre przeglądarki zawierają funkcję Nie śledź, która sygnalizuje odwiedzanym stronom internetowym, że nie chcesz, aby Twoja aktywność online była śledzona. Śledzenie to nie to samo, co wykorzystywanie lub zbieranie informacji w związku ze stroną internetową. W tym celu śledzenie odnosi się do zbierania danych osobowych od konsumentów, którzy korzystają lub odwiedzają witrynę internetową lub usługę online podczas poruszania się po różnych witrynach w czasie. Sposób, w jaki przeglądarki przekazują sygnał Nie Śledź, nie jest jeszcze jednolity. W rezultacie Strona i Usługi nie są jeszcze skonfigurowane do interpretowania lub reagowania na sygnały Nie Śledź przesyłane przez Twoją przeglądarkę. Mimo to, zgodnie z bardziej szczegółowym opisem w niniejszej Polityce, ograniczamy wykorzystanie i gromadzenie Twoich danych osobowych. Aby uzyskać opis protokołów Nie Śledź dla przeglądarek i urządzeń mobilnych lub dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach, odwiedź stronę internetcookies.com

Reklamy

Możemy wyświetlać reklamy online i udostępniać zagregowane i nieidentyfikujące informacje o naszych klientach, które my lub nasi reklamodawcy gromadzimy podczas korzystania z Serwisu i Usług. Nie udostępniamy reklamodawcom informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać te zagregowane i nieidentyfikujące informacje do dostarczania dostosowanych reklam docelowym odbiorcom.

Funkcje mediów społecznościowych

Nasza Strona i Usługi mogą zawierać funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski Facebooka i Twittera, przyciski Udostępnij itp. (łącznie „Funkcje mediów społecznościowych”). Te Funkcje Mediów Społecznościowych mogą zbierać Twój adres IP, informacje o tym, jaką stronę odwiedzasz w naszym Serwisie i Usługach oraz mogą ustawiać plik cookie, aby umożliwić prawidłowe działanie Funkcji Mediów Społecznościowych. Funkcje mediów społecznościowych są hostowane przez odpowiednich dostawców lub bezpośrednio w naszej Stronie i Usługach. Twoje interakcje z tymi funkcjami mediów społecznościowych podlegają polityce prywatności odpowiednich dostawców.

Marketing e-mailowy

Oferujemy elektroniczne biuletyny, na które możesz dobrowolnie zapisać się w dowolnym momencie. Zobowiązujemy się do zachowania poufności Twojego adresu e-mail i nie ujawnimy go żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w sekcji dotyczącej wykorzystywania i przetwarzania informacji. Będziemy przechowywać informacje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Zgodnie z ustawą CAN-SPAM, wszystkie wysyłane od nas e-maile będą zawierały jednoznaczne informacje o nadawcy oraz sposób kontaktu z nadawcą. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu lub e-maili marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji zawartymi w tych e-mailach lub kontaktując się z nami. Będziesz jednak nadal otrzymywać istotne wiadomości e-mail dotyczące transakcji.

Możemy angażować się w marketing afiliacyjny i umieszczać linki afiliacyjne w Serwisie i Usługach, aby móc oferować powiązane lub dodatkowe produkty i usługi. Jeśli klikniesz link partnerski, w Twojej przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie w celu śledzenia sprzedaży w celu uzyskania prowizji.

Strona i Usługi zawierają łącza do innych zasobów, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności takich innych zasobów lub stron trzecich. Zachęcamy do zachowania ostrożności podczas opuszczania Strony i Usług oraz do przeczytania oświadczeń o ochronie prywatności każdego zasobu, który może gromadzić Dane osobowe.

Funkcje reklamowe Google Analytics

Aby ulepszyć witrynę, korzystamy z raportów demograficznych i zainteresowań Google Analytics w celu zbierania anonimowych statystyk dotyczących odwiedzin serwisu.
Możesz zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam graficznych, korzystając z opcji Ustawienia reklam Google

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje, które udostępniasz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy uzasadnione administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą i pod naszą opieką. Nie można jednak zagwarantować żadnej transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową.

Dlatego chociaż staramy się chronić Twoje dane osobowe, potwierdzasz, że (i) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, na które nie mamy wpływu; (ii) nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności wszelkich informacji i danych wymienianych między użytkownikiem a Stroną i Usługami; oraz (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub modyfikowane podczas przesyłania przez stronę trzecią, pomimo dołożenia wszelkich starań.

Ponieważ bezpieczeństwo danych osobowych zależy częściowo od bezpieczeństwa urządzenia używanego do komunikowania się z nami oraz od bezpieczeństwa używanego do ochrony danych uwierzytelniających, prosimy o podjęcie odpowiednich środków w celu ochrony tych informacji.

Naruszenie danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo Strony i Usług zostało naruszone lub Dane Osobowe Użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków bezpieczeństwa lub oszustwa, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia racjonalnie odpowiednich środków, w tym między innymi dochodzenia i zgłaszania, a także powiadamiania i współpracy z organami ścigania. W przypadku naruszenia danych dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić osoby, których to dotyczy, jeśli uważamy, że istnieje uzasadnione ryzyko wyrządzenia szkody Użytkownikowi w wyniku naruszenia lub jeśli zawiadomienie jest wymagane przez prawo. Gdy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie w Serwisie.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki lub jej warunków związanych z Serwisem i Usługami w dowolnym momencie według naszego uznania. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na górze tej strony. Możemy również powiadomić Cię w inny sposób według naszego uznania, na przykład za pośrednictwem podanych przez Ciebie danych kontaktowych.

Zaktualizowana wersja niniejszej Polityki wejdzie w życie natychmiast po opublikowaniu zmienionej Polityki, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Serwisu i Usług po dacie wejścia w życie zmienionej Polityki (lub innego aktu określonego w tym czasie) będzie oznaczać zgodę na te zmiany. Jednak bez Twojej zgody nie będziemy wykorzystywać Twoich Danych Osobowych w sposób istotnie inny niż ten, który został określony w momencie zbierania Twoich Danych Osobowych.

Akceptacja niniejszej polityki

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Politykę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp i korzystając z Serwisu i Usług oraz przesyłając swoje dane, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Polityką. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie masz uprawnień do uzyskiwania dostępu do Strony i Usług ani korzystania z nich.

Kontakt z nami

Jeśli masz inne pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące tej Polityki, zachęcamy do kontaktu z nami

Postaramy się rozstrzygnąć skargi i spory oraz dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby uszanować Twoją wolę skorzystania z Twoich praw tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ramach czasowych przewidzianych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.


Powrót do Strony Głównej


Pasjansgry.pl
   
© 2022-2024 Pasjansgry.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone
Zarejestruj się na Pasjansgry.pl
Nazwa użytkownika
E-mail
Hasło
Potwierdź hasło
Masz już konto? Zaloguj się tutaj
Rejestracja
Witaj z powrotem!
Nazwa użytkownika
Hasło

Zarejestruj się na Pasjansgry.pl
Zaloguj
Pasjans Wszędzie!
Sprawdź naszą nową aplikację
Kliknij na ikonę lub zeskanuj kod QR swoim telefonem [ ? ]Dla iPhone'ów - odblokuj telefon, otwórz aparat i przytrzymaj blisko kodu QR. Dla Androida - jeśli nie posiadasz czytnika kodów QR, odwiedź stronę z przeglądarki i kliknij w baner!
Aplikacja Pasjans w App Store
 
Aplikacja Pasjans w Sklepie Play